ανιστορούμαι


ανιστορούμαι
ανιστορούμαι, ανιστορήθηκα, ανιστορημένος βλ. πίν. 74

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.